Skip to main content

Allmänna villkor – bokningsassistent

About Time avser About Time Engines AB, med organisationsnummer 556758-8222 och adress  Hantverkargatan 5, 112 21 Stockholm.

Beställare avser dig som företag som ingår detta avtal.

Bokning innebär en direktbokning eller en förfrågan av Beställarens tjänster. Vid en förfrågan skapas ett ärende i TimeWave och e-post till slutkunden samt till Beställarens valda e-post. Vid en direktbokning skapat det automatiskt ärende, kund (om kunden inte redan finns i systemet) och arbetsorder i affärssystemet TimeWave och e-post till slutkunden samt till Beställarens valda e-post.

Bokningsassistenten avser AboutTimes tjänst som tillgängliggör en möjlighet för Slutkunder att göra en Bokning på Beställarens webbsida via en plugin.

Slutkund avser en privatperson eller organisation som bokar och anlitar Beställare via Bokningsassistenten.

1. Funktion
Bokningsassistenten anpassas med Beställarens information och inställningar via inloggning till Bokahem (se separat avtal) där det även finns statistik över aktivitet. Utseendet på tjänsten anpassas till färger på Beställarens webbsida. Varumärket Bokahem ägs av About Time och ska anges i anslutning till tjänsten.

2. AboutTime’s rätt, åtagande och ansvar
About Time ansvarar för utveckling, funktion och drift av .

About Time skall snarast avhjälpa eventuella fel i Bokningsassistenten. Avhjälpande ska ske så snart det är praktiskt möjligt med hänsyn till felets art och tekniska omständigheter. Planerade driftstopp ska i möjligaste mån ske på tidpunkter som begränsar störningen.

About Time ansvarar enbart för funktion av Bokningsassistenten och inte för utförande av någon tjänst eller support till Slutkunder.

3. Beställare’s rätt, åtagande och ansvar
Beställare ges en begränsad, icke överlåtbar och icke exklusiv rätt att använda Bokningsassistenten.

Beställare har hela ansvaret för de aktiviteter som inträffar i Beställare’s gränssnitt med eventuell påverkan på Bokningsassistenten och ska omedelbart meddela About Time om obehörig användning av Bokningsassistenten skett eller om något annat inträffat som kan äventyra säkerheten och Bokningsassistenten.

4. Bokahem
I tjänsten ingår också att Kunden är bokningsbar via Bokahem och dess partners. Bokningar som görs av slutkunder via denna kanal har en separat prismodell som följer av Bokahems allmänna villkor och särskilda villkor. Bokningsassistenten omfattas också av Bokahems allmänna villkor. Dessa finns tillgängliga på: bokahem.se/foretagsvillkor.

5. Immateriella rättigheter
About Time äger samtliga rättigheter till Bokningsassistenten programkod inkluderat immateriella rättigheter såväl som tekniska lösningar. I Bokningsassistenten lagras information om Slutkunder som är nödvändig för att driva och utveckla Bokningsassistenten. Beställare är införstådd med att About Time äger rättigheterna till sådan data.

6. Personuppgiftsansvar
Parterna åtar sig att följa tillämplig dataskyddslag och teckna nödvändiga avtal som tydliggör respektive parts ansvar.

7. Ansvarsbegränsning
About Time ska inte under några omständigheter hållas ansvarig för några skador, inklusive, utan begränsning, indirekta, särskilda och oavsiktliga skador samt följdskador och straffpåföljder, som uppstår på grund av, med utgångspunkt i, eller som ett resultat av det här avtalet eller Beställare’s eller dess besökares användning av Bokningsassistenten.

8. Force Majeure
Om detta avtals verkställande helt eller delvis är hindrat, eller till en betydande grad försvårats på grund av omständigheter utanför parterna till detta avtals kontroll, är parternas skyldigheter suspenderade till den grad omständigheterna tillåter, och så länge som omständigheterna råder. Sådana omständigheter inkluderar men är inte begränsat till, strejker, lockout, problem med telekommunikationen och andra omständigheter som kan klassificeras som Force Majeure. Om någon av parterna påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan skall den påkallande parten utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

9. Sekretess
Parterna förbinder sig att så länge avtalet är giltigt och tre (3) år därefter inte avslöja konfidentiell information för tredje part. Med konfidentiell information menas upplysning, t.ex. affärshemligheter och innehållet i avtalet, som inte är allmänt känd (information som parten kan visa att denne redan kände till innan han mottog den från den andra parten). About Time har dock rätt att lämna ut konfidentiell information till samarbetspartner om den informationen krävs för att driva Bokningsassistenten.

10. Avtalsupphörande, tillämplig lag och tvist

Om inget annat skriftligen överenskommits är avtalet löpande med en uppsägningstid på sex (6) månader från det följande månadsskiftet.

Tvist mellan Parterna med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling Parterna emellan. Tvister, som inte går att lösa via förhandling mellan Parterna, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.