Skip to main content

Observera, har ni ett avtal för Bokningsassistenten gäller följande allmänna villkor https://bokahem.se/bokningsassistent-allmanna-villkor/ förutom nedan villkor för marknadskanalen Bokahem.

Allmänna villkor Bokahem

 1. Definitioner i detta avtal

ATE avser About Time Engines AB, med organisationsnummer 556758-8222 och adress  Hantverkargatan 5, 112 21 Stockholm.

Hemnära Tjänster avser tjänster som utförs i hemmet och i dagsläget har rätt till rut- eller rotavdrag, och närliggande tjänster. Hemnära Tjänster innefattar även liknande tjänster som erbjuds till organisationer, tex kontorsstädning.

Leverantör avser dig som företag som ingår detta avtal.

Lediga Tider avser tidsintervall då Leverantörens personal är tillgänglig för att utföra Hemnära Tjänster.

Slutkund avser en privatperson eller organisation som bokar och anlitar Leverantör för att leverera Hemnära Tjänster.

Mediapartner avser en eller flera aktörer som på sin sajt erbjuder Slutkunder att boka Hemnära Tjänster. Denna aktör kan vara Bokadirekt i Stockholm AB eller annan aktör. ATE samarbetar och integrerar med dessa aktörer för Bokningstjänsten.

Bokningsmotorn avser ATEs tjänst som tillgängliggör en teknisk lösning, integrerad med TimeWave och Mediapartnertjänsten, och som beräknar tidsluckor enligt Leverantörens inställningar samt skapar bokningar till TimeWave, samt därmed relaterade tjänster t.ex. intresseanmälan och presentkort.

Mediapartnertjänsten avser Mediapartners tjänst där Leverantörens Lediga Tider presenteras för och bokas av Slutkunder, samt därmed relaterade tjänster.

Bokningstjänsten avser den kombinerade tjänsten av Bokningsmotorn och Mediapartnertjänsten som går under varumärket Bokahem.

Parterna avser Leverantör som tecknar sig för tjänsten och ATE tillsammans. 

2. Bakgrund och syfte

ATE har utvecklat Bokningstjänsten i samarbete med Mediapartner, där vi tillsammans tillhandahåller möjlighet för Slutkund och Leverantör att mötas i bokning online av Hemnära tjänster.

Bokningstjänsten innebär att:

 • Leverantören kommer att marknadsföras på Mediapartnertjänsten. Leverantörens plats i sortering i listor med mera på Mediapartnertjänsten bestäms av ATE och/eller Mediapartner utifrån olika parametrar som antal bokningar i området, servicenivå och kampanj i området. 
 •  
 • Leverantören tillgängliggör sina Lediga Tider i Bokningstjänsten genom att bestämma sina egna prioriteringar och prissättning, och utför därefter den bokade tjänsten med sedvanlig professionalism.
 • ATE tillhandahåller Bokningstjänsten och dess funktionalitet för Leverantör, och möjliggör för Slutkunder att boka Leverantörens Hemnära Tjänster via Mediapartnertjänsten.
 •  

Syftet med Bokningstjänsten är att skapa betydande värde för:

 • Leverantören som får en ny försäljningskanal för att värva nya Slutkunder samtidigt som Bokningstjänsten möjliggör för Leverantören att optimera bokningar så att hög effektivitet och god beläggningsgrad på personal möjliggörs.
 • Slutkunder som smidigt ska kunna boka Hemnära tjänster online hos seriösa leverantörer på det sätt och för den tidpunkt som de önskar, eller ange intresse eller lösa in presentkort.

3. Bokningstjänsten

3.1 Inloggning

Leverantören ges tillgång till inloggningsuppgifter som möjliggör Leverantörens tillgång till statistik och inställningar.

3.2 Pris och avgifter

Den från tid till annan gällande prismodellen regleras i dokumentet Särskilda villkor.

ATE meddelar Leverantör om förändringar i Särskilda villkor innan förändringen träder i kraft genom meddelande i samband med användandet av Bokningstjänsten (t ex vid inloggning). Om Leverantören fortsätter att använda Bokningstjänsten efter de nya villkoren trätt i kraft anses Leverantören ha accepterat de nya villkoren.

I priset ingår Bokningstjänsten som innefattar både Mediapartners och ATEs avgifter.

Utöver vad som specificeras i Särskilda villkor kan avgifter förknippade med Bokningstjänsten tillkomma från t ex postoperatör, teleoperatör, bank, betalningsföretag (t ex Klarna) och annan tredje part.

Avgifter för tilläggstjänster som Leverantören tecknar separat kan tillkomma.

ATE kan komma att överlåta fakturering och betalningsmottagning till annan fakturerande part.

4. ATEs rätt, åtagande och ansvar 

ATE ansvarar för utveckling, funktion och drift av Bokningsmotorn. Vidare ansvarar ATE för avtals- och affärsrelationen med en eller flera Mediapartner som reglerar utveckling, funktion och drift av den samlade Bokningstjänsten.

4.1 Ändring av avtal

ATE äger rätt att ändra förutsättningarna för  samt göra förändringar eller tillägg till villkoren, inklusive ändringar i avgifter. Om väsentliga ändringar eller tillägg görs sätts ett datum då ändringarna eller tilläggen träder i kraft, och Leverantören meddelas innan ikraftträdandet genom meddelande i samband med användandet av Bokningstjänsten (t ex vid inloggning). Om Leverantören fortsätter att använda Bokningstjänsten efter ikraftträdandet anses Leverantören accepterat villkorsändringarna.

Leverantörens rättigheter och skyldigheter och villkoren i detta avtal får inte helt eller delvis överlåtas på någon annan part utan ATEs skriftliga medgivande.

ATE har rätt att helt eller delvis, utan samtycke från Leverantören, överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

4.2 Fel och avhjälpande

ATE skall, under förutsättning att Leverantör betalat förfallna fakturor, snarast avhjälpa eventuella fel i Bokningsmotorn. Avhjälpande ska ske omgående d.v.s. så snart det är praktiskt möjligt med hänsyn till felets art och tekniska omständigheter.

ATE har inte ansvar för fel i Mediapartnertjänsten eller i TimeWave.

4.3 Bokningstjänstens funktion

ATE levererar och utvecklar Bokningstjänsten i samarbete med Mediapartners.

ATE, eventuellt i samarbete med Mediapartner, äger rätt att ändra Bokningstjänsten, lägga till eller ta bort funktioner utan godkännande från, eller att särskilt meddela, Leverantören.

ATE äger rätt att hämta information från Leverantörens affärssystem (TimeWave) för att kunna driva Bokningstjänsten, t.ex. genom att presentera relevant statistik, hantera presentation och matchning av Lediga Tider, och att beräkna och följa upp avgiften för Bokningstjänsten enligt de Särskilda villkoren.

4.4 Samarbete med Mediapartner

ATE ansvarar för samarbetet och integration med en eller flera Mediapartner. Från tid till annan kan ATE påbörja eller avsluta samarbete med Mediapartner. Om ATE påbörjar ett samarbete med en Mediapartner tillgängliggörs hela eller delar av Bokningstjänsten via Mediapartnerns sajt, och därmed Leverantörens Lediga Tider och relaterad information.

4.5 Samarbete med TimeWave

För Bokningstjänsten är ATE ansvarig för samarbetet med TimeWave AB och integrationen med affärssystemet TimeWave. En viktig förutsättning för att Bokningstjänsten ska fungera är att Leverantören använder affärssystemet Timewave.

4.6 Support

Support för Bokningstjänsten detaljeras på supportsida i Bokningsmotorn.

5. Leverantörens rätt, åtagande och ansvar

5.1 Rätt att använda Bokningstjänsten

Leverantören ges, i och med godkänt avtal, en begränsad, icke överlåtbar och icke exklusiv rätt att använda Bokningstjänsten.

5.2 Ta del av avtalsvillkoren

Leverantören bär ansvaret för att regelbundet ta del av avtalsvillkoren och förutsättningar för erbjudandet avseende Bokningstjänsten och eventuella ytterligare villkor som publiceras i Bokningsmotorn.

5.3 Tillgängliggöra Lediga Tider

Leverantören tillgängliggör Lediga Tider som är möjliga att boka för Slutkund via Bokningstjänsten.

ATE förstår att möjligheten för Leverantören att tillgängliggöra Lediga Tider för bokning via Bokningstjänsten kommer att variera över tid, där Leverantören kan ha högre eller lägre beläggningsgrad vid olika tidpunkter och därmed färre eller fler Lediga Tider. För att Bokningstjänsten ska vara meningsfull för Slutkunder ska Leverantören tillgängliggöra så många Lediga Tider som möjligt, dock minst 10% av sina Lediga Tider i snitt över tid.

5.3 Ansvar för Hemnära Tjänsten

Leverantören ansvarar för utförandet av den Hemnära Tjänsten. ATE eller Mediapartnern är inte part i överenskommelsen mellan Slutkund och Leverantören.

Vid reklamation eller tvist kring utförandet eller bokningen av den Hemnära Tjänsten är Leverantören ensamt part visavis Slutkund, och ska hålla ATE och Mediapartnern skadeslösa.

5.4 Intrång, otillbörlig användning och säkerhet

Leverantören ska tillse att Leverantörens material och data som lagras i Bokningstjänsten och används för Bokningstjänsten är aktuell, korrekt, fri från virus, trojaner, maskar eller annan programvara eller kod som kan skada ATE, Mediapartner, Slutkunder eller Bokningstjänsten.

Leverantören är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Leverantören har hela ansvaret för de aktiviteter som inträffar i Leverantörens användande av Bokningstjänsten och ska omedelbart meddela ATE om obehörig användning av Bokningstjänsten skett eller om andra säkerhetsbrott inträffat. ATE eller Mediapartnern har inget ansvar för eventuella förluster som Leverantören åsamkas på grund av att någon annan använder Bokningstjänsten med eller utan Leverantörens vetskap.

5.5 Uppförandekod

Det åligger Leverantören att informera sig om, och följa eventuell uppförandekod, eller liknande, som ATE och vissa Mediapartners kräver att Leverantören följer. Som grundkrav gäller att Leverantören uppfyller följande:

 • Momsregistrering
 • F-skattsedel
 • Ansvarsförsäkring
 • Anställda bär företagets ID-brickor
 • Anställda kontrolleras mot brottsregistret när det är relevant
 • Rutin för hantering av nycklar när det är relevant
 • Sekretessavtal med sina anställda när det är relevant
 • Anställningsvillkor som värnar om de anställda, t.ex. kollektivavtal

6. Immateriella rättigheter

ATE äger samtliga rättigheter till Bokningsmotorns programkod inkluderat immateriella rättigheter såväl som tekniska lösningar. Mediapartners äger samtliga rättigheter till Mediapartnertjänsten, inklusive programkod. Leverantören äger samtliga rättigheter, inkluderat immateriella rättigheter, till det material och data som Leverantören tillgängliggör i Bokningstjänsten, som används i Bokningstjänsten.

Ägarförhållandet i föregående stycke gäller även för eventuella anpassningar, såväl som nya moduler som ATE eller Mediapartnern tar fram ensam, eller i samarbete med Leverantören.

ATE ges oinskränkt rätt till användning av Leverantörens lagrade data om t ex tjänster, bokningar, Slutkunder, priser etc som är nödvändiga för ATE att kunna t ex lagra data, tillhandahålla information till Slutkunder och Mediapartners, samt för att marknadsföra-, utvärdera-, analysera- och utveckla Bokningstjänsten. ATE ges vidare, via Mediapartnertjänsten, oinskränkt rätt att presentera Leverantörens information och data för potentiella Slutkunder, som underlättar Slutkundens val av Leverantör.

Slutkunder, som använder Bokningstjänsten, kan komma att motta erbjudanden, marknadsföring, enkäter, information, köp-poäng, presentkort, rabatter etc från ATE och Mediapartnern.

Bokningstjänsten kan komma att samla och lagra Slutkunders omdömen, popularitetsvärdering, prioritering och betygsättning av Leverantören som kan komma att publiceras på Mediapartners sajt. Leverantören är införstådd med att Mediapartners, i samarbete med ATE, äger rättigheterna till sådan data.

7. Personuppgiftsansvar

När Slutkunder använder sig av Bokningstjänsten och bokar tjänster hos Leverantör informeras de om att Mediapartner, ATE och Leverantör är personuppgiftsansvariga och Slutkunder godkänner användarvillkor som återfinns på abouttime.se/Boka. Leverantör bör informera Slutkunden om eventuella egna ytterligare användarvillkor.

Leverantör godkänner i och med detta avtal att ATE, och i vissa fall Mediapartner, hanterar och lagrar personuppgifter om Leverantörens kontaktpersoner för att administrera Bokningstjänsten, samt om Leverantörens anställda för att beräkna och optimera Lediga Tider.

8. Tillgänglighet

ATE tillhandahåller Bokningstjänsten, till ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät med undantag för planerade driftstopp som meddelas i förväg. Planerade driftstopp ska i möjligaste mån ske på tidpunkter som begränsar störningen för Slutkunder och Leverantör.

ATE eller Mediapartnern garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Bokningstjänsten.

Eftersom Bokningstjänsten är online är Leverantören införstådd med att avbrott, fördröjningar och liknande hinder gällande internetkopplingen mellan Bokningstjänsten, Mediapartner och Leverantören, inte utgör fel i Bokningstjänsten. 

9. Ansvarsbegränsning

9.1 Bokningstjänsten tillhandahålls i befintligt skick

ATE och Mediapartner tillhandahåller Bokningstjänsten i befintligt skick. ATE eller Mediapartner utfärdar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för specifika funktioner i Bokningstjänsten.

9.2 Begränsat skadeståndsansvar för skador

ATE eller Mediapartner kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för några skador, inklusive, utan begränsning, indirekta, särskilda och oavsiktliga skador samt

följdskador och straffpåföljder, som uppstår på grund av, med utgångspunkt i eller som ett resultat av det här avtalet eller Leverantörens användning av Bokningstjänsten, även om ATE eller Mediapartner har informerats om möjlighet till sådana skador. Dessa begränsningar och undantag gäller utan hänsyn till om skadorna uppstår genom avtalsbrott, garantibrott, försummelse eller någon annan orsak, under förutsättning att sådana undantag och begränsningar inte är förbjudna enligt svenska lag.

9.3 Begränsning av skadeståndsskyldighet för innehåll

Vid användning av Bokningstjänsten kan Leverantören förvänta sig att ta emot, få tillgång till eller använda information, material, grafik, programvara, data och innehåll som härrör från Slutkunder, ATE eller Mediapartner eller annan tredje part.

Leverantören godtar, och samtycker till, att ATE eller Mediapartnern inte är ansvariga eller skadeståndsskyldiga för något som helst innehåll, inklusive, utan begränsning, kränkande, felaktigt, obscent, opassande, hotfullt, stötande, nedsättande, otillbörligt eller olagligt innehåll eller tredje parts agerande, överföringar eller data.

Leverantören godtar dessutom, och samtycker till, att ATE, Mediapartner eller tredje part inte är ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för eventuella virus och andra skadliga funktioner som kan påverka Leverantörens åtkomst till eller bruk av Bokningstjänsten, eventuell inkompabilitet mellan Bokningstjänsten och andra webbplatser, tjänster, annan program- och maskinvara eller eventuella förseningar eller fel i samband med initiering, verkställande eller slutförande av överföringar eller transaktioner.

Begränsningarna, undantagen och friskrivningarna i paragraferna ovan i detta avtal gäller i största möjliga utsträckning som de är tillåtna enligt gällande lag och är inte avsedda att frånta Leverantören något obligatoriskt skydd som tillfaller Leverantören enligt gällande lag.

9.4 Intrångstalan

Varje påstående från tredje man att Bokningstjänsten utgör intrång på annans upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, eller annan jämförlig rättighet, skall meddelas skriftligen till ATE som på egen hand och bekostnad skall försvara sina rättigheter mot sådan tredje man.

ATE svarar inte gentemot Leverantören för intrångsanspråk som grundas på att Bokningstjänsten, utan skriftligt medgivande från ATE, använts tillsammans med annan produkt som inte ingår i detta avtal, eller att Bokningstjänsten har ändrats eller använts på sätt för vilket det inte har konstruerats.

10. Force Majeure

Om detta avtals verkställande helt eller delvis är hindrat, eller till en betydande grad försvårats på grund av omständigheter utanför parterna till detta avtals kontroll, är parternas skyldigheter suspenderade till den grad omständigheterna tillåter, och så länge som omständigheterna råder. Sådana omständigheter inkluderar men är inte begränsat till, strejker, lockout, problem med telekommunikationen och andra omständigheter som kan klassificeras som Force Majeure. Om någon av parterna påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan skall den påkallande parten utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

11. Sekretess

Parterna förbinder sig att så länge avtalet är giltigt och fem (5) år därefter inte avslöja konfidentiell information för tredje part. Med konfidentiell information menas upplysning, t.ex. affärshemligheter och innehållet i avtalet, som inte är allmänt känd (information som parten kan visa att denne redan kände till innan han mottog den från den andra parten). ATE har dock rätt att lämna konfidentiell information till en samarbetspartner, t ex Mediapartner, om den informationen krävs för att tillhandahålla tjänster som ingår i Bokningstjänsten.

Respektive part har även rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information när sådan part är skyldig att lämna ut informationen enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler eller om informationen omfattas av beslut om tvångsmedel från brottsutredande myndighet (t.ex. Polis, Åklagarmyndighet eller Ekobrottsmyndigheten) eller som annars är relaterad till brottsmisstanke på vilket fängelse kan följa. 

12. Avtalets giltighet

Avtalet gäller från det datum det accepteras och tills vidare.

Parterna har rätt att säga upp avtalet med tre (3) kalendermånaders varsel. 

ATE har vidare rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, om Leverantörens användning äventyrar värdet för ATE, Mediapartners eller Slutkunder samt om Leverantören inte betalat fakturor till ATE efter förfallodatum. ATE förbehåller sig rätten att avgöra vilken användning som äventyrar värdet, och därmed utgör grund för uppsägning.

ATE har rätt att som alternativ till uppsägning, stänga av Leverantören från Bokningstjänsten. Kunder kan då inte boka Leverantörens Hemnära Tjänster via Bokningstjänsten, medan övriga åtaganden och interaktioner kvarstår.

Uppsägning och avstängning meddelas skriftligen eller genom epostmeddelanden.

Vid uppsägning eller avstängning kvarstår Leverantörens betalningsansvar för utförda tjänster enligt detta avtal, tills dess att dessa har betalats.

13. Tillämplig lag och tvist

Tvist mellan Parterna med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling Parterna emellan. Tvister, som inte går att lösa via förhandling mellan Parterna, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

————————————————————-

BILAGA 1 – Särskilda villkor

1. Definitioner

XMånader är 6 månader.

XProcent är 10%.

NySlutkund – En Slutkund anses vara en NySlutkund under en begränsad period efter att den första bokningen gjorts via Bokningstjänsten, alternativt att Slutkunden skickat in en intresseanmälan och det sedan gjorts en första bokning direkt med. Denna begränsade period är XMånader och utgår från leveransdatum. 

En Slutkund anses inte vara NySlutkund om Leverantören har utfört tjänster mindre än XMånader innan den första bokningen gjordes via Bokningstjänsten.

En Slutkund kan bli en NySlutkund igen om det passerat minst XMånader efter att den föregående perioden för NySlutkund tagit slut, förutsatt att ingen bokning gjorts inom de senaste XMånaderna.

EtableradSlutkund avser en Slutkund som faller utanför definitionen av en NySlutkund.

2. Prissättning

2.1 NySlutkund bokar tjänst hos Leverantör

Om en NySlutkund bokar en tjänst, eller skickar in en intresseanmälan, via Bokningstjänsten utgår en avgift på XProcent, exklusive moms, av hela Slutkundfakturans värde. Det gäller alltså de fakturor där det ingår en eller flera bokningar med utförandedatum inom NySlutkundsperioden.  

Vidare gäller detta, oavsett på vilket sätt som Slutkunden bokar tjänsten (t.ex. genom direktkontakt med Leverantören).

2.2 EtableradSlutkund bokar tjänst hos Leverantör via Bokningstjänsten

Om en EtableradSlutkund bokar tjänst hos Leverantören via Bokningstjänsten utgår ingen avgift för Bokningstjänsten.

2.3 Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering för avgiften sker månadsvis i efterskott med 20 dagars betalningsvillkor. 

Om betalning för Bokningstjänsten eller tilläggstjänster förfallit till betalning efter förfallodagen äger ATE rätten att debitera lagstadgad dröjsmålsränta och påminnelseavgift  samt inaktivera Bokningstjänsten.

2.4 Exempel på pristillämpningar

Nedan är några exempel på hur avgiften för Bokningstjänsten kommer att tillämpas. Exemplen utgår från att en Slutkund bokar tjänster via Bokningstjänsten.

Exempel 1 – en ny Slutkund bokar fönsterputs

En för Leverantören helt ny Slutkund bokar ett enskilt tillfälle för fönsterputsning via Bokningstjänsten. Slutkunden blir därmed en NySlutkund för Leverantören och det utgår en avgift på XProcent av det belopp som Leverantören senare fakturerar Slutkunden.

Detsamma gäller om Slutkunden först skickar in en intresseanmälan via Bokningstjänsten och sedan i direktkontakt med Leverantören bokar fönsterputs.

Exempel 2 – samma Slutkund anlitar Leverantören för återkommande hemstädning

Efter väl utförd fönsterputsning, ringer den nöjda Slutkunden till Leverantören veckan därpå och beställer återkommande hemstädning. Då Slutkunden är en NySlutkund under Xmånader efter första bokning via Bokningstjänsten, utgår en avgift på XProcent av det belopp som Leverantören fakturerar Slutkunden i de fakturor där det ingår minst en bokning som har leveransdatum inom Xmånader efter första bokningen i Bokningstjänsten.

Exempel 3 – samma Slutkund fortsätter att anlita Leverantören i flera år

Slutkunden är nöjd med Leverantörens hemstädning, och XMånader har passerat sedan Slutkunden först bokade Leverantören via Bokningstjänsten. Slutkunden har övergått till en EtableradSlutkund och avgiften för Bokningstjänsten upphör efter XMånader.

Exempel 4 – en Slutkund har anlitat Leverantören tidigare

Slutkunden bokade Leverantören för en flyttstädning för mindre än XMånader sedan via en förfrågan på Leverantörens egen hemsida. Nu bokar Slutkunden återkommande städning via Bokningstjänsten hos Leverantören. Slutkunden är en EtableradSlutkund för Leverantören, och därmed utgår ingen avgift.